โรงเรียนสุจริต Archive

เปิดตัวโรงเรียนสุจริต นำร่อง 225 แห่ง ให้เห็นผลภายใน 5 ปี

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดตัวโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นปีแรก นำร่องจากทุกภาค 225โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคัดเลือก 12โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต เน้น 5 ด้านในการเป็นโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสู่สากล ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน