โควตา 57 Archive

รับตรง โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 โครงการได้แก่ โควตาบุตรของบุคลากร และ โควตาผู้มีผลการเรียนดี ( GPA 3.51 ขึ้นไป )

รับตรงแบบโควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน

รับตรง โควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2557

รับตรง โควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษาและโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง โควตา โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง โควตา โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน

รับตรง โควตา นักศึกษาใหม่ มหาลัยแม่โจ้-แพร่ ปีการศึกษา 2557

รับตรง โควตา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะรับนักศึกษากำลังการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ในระบบโควตา(เรียนดี)

รับตรง ประเภทโควตา มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557

เมื่อสักครู่ทางเราได้ปล่อยข่าวเกี่ยวกับการ รับตรง มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ประเภทธรรมดากันไปแล้ว แต่ทางมหาลัยยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ยังมีการ รับตรงประเภทโควตากันอีกด้วย หากคนไหนต้องการเข้าแบบโควตาที่มีรายละเอียดข้างในสามารถอ่านได้เลย หากเข้าตาและชื่นชอบ ต้องลงสมัครได้เลย