วิทยาลัยดุสิตธานี Archive

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รับตรง 56 รอบที่ 1

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เทอม 1/2556รับตรงรอบที่ 1 รับสมัครวันนี้ – 21