ม.บูรพา 57 Archive

รับตรง โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ม.บูรพา สระแก้ว 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ “บุตรหลานเกษตรกรและบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น”

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 2557

รับตรง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557