ม.ธรรมศาสตร์ 57 Archive

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เพื่อใช้ยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

มาถึงแล้วช่วงของการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เพื่อใช้ยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของที่น้องหลายคนต้องการทดลองกันมาก และถามกันเข้ามาเยอะ

เปิดรับสมัครแล้ว ทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 57

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ