มหาวิทยาลัยบูรพา Archive

มหาวิทยาลัยบูรพา โกงเงินเด็ก!!! สั่งปิดปากปมสอบอาจารย์นิติฯ ปลอมลายมือ นิสิตฯ ดูงาน “ลม”

บิ๊ก ม.บูรพา ปิดปากเงียบ ปมสอบอาจารย์นิติฯ ปลอมลายมือชื่อ นิสิตฯ เบิกงบประมาณโครงการศึกษาดูงาน “เท็จ” อ้างอธิการฯ สั่งห้ามให้ข้อมูล -พบอีก 3 โครงการใหม่ ส่อ “ลม”

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556 รอบที่ 3

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556 รอบที่ 3 แล้วเป็นรอบที่สำคัญของหลายคนที่ยังไม่มีมหาลัยนะ อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยไป ลองอ่านรายละเอียดข้างล่างก่อนว่ามีคณะ สาขาเราชื่นชอบหรือเปล่าแล้วลุยกับมันเลย

รับตรง ภาคพิเศษสาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

รับตรง ภาคพิเศษสาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาที่สมัคร 1. สาขาวิชานิเทศศิลป์ 1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 1.2 วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 1.3 วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย รับจำนวน 90 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย -

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับเขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ - มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4- -5  ภาคปลาย (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า