คลังเก็บป้ายกำกับ: มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรงหลังแอด ม.บูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา โกงเงินเด็ก!!! สั่งปิดปากปมสอบอาจารย์นิติฯ ปลอมลายมือ นิสิตฯ ดูงาน “ลม”

บิ๊ก ม.บูรพา ปิดปากเงียบ ปมสอบอาจารย์นิติฯ ปลอมลายมือชื่อ นิสิตฯ เบิกงบประมาณโครงการศึกษาดูงาน “เท็จ” อ้างอธิการฯ สั่งห้ามให้ข้อมูล -พบอีก 3 โครงการใหม่ ส่อ “ลม”

อ่านเพิ่มเติม

รับตรงหลังแอด ม.บูรพา

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556 รอบที่ 3

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)

ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556 รอบที่ 3 แล้วเป็นรอบที่สำคัญของหลายคนที่ยังไม่มีมหาลัยนะ อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยไป ลองอ่านรายละเอียดข้างล่างก่อนว่ามีคณะ สาขาเราชื่นชอบหรือเปล่าแล้วลุยกับมันเลย

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง ภาคพิเศษสาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

รับตรง ภาคพิเศษสาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาที่สมัคร
1. สาขาวิชานิเทศศิลป์
1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.2 วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
1.3 วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
รับจำนวน 90 ค
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

ค่าสมัคร 300 บาท

กำหนดการ
UploadImage

ที่มา : regservice.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับเขต ภาค
ประเทศ หรือนานาชาติ
- มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4- -5  ภาคปลาย (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00
- รายระเอียดเพิ่มเติมแต่ละสาขาที่เปิดรับตามไฟล์แนบ

กำหนดการ

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu ac.th 5 – 15  มีนาคม 2556
รับสมัครด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์
กองกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี  20131
5 – 15  มีนาคม 2556
ส่งใบสมัคร** พร้อมแฟ้มผลงาน**มาทางไปรษณีย์ กองกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี  20131
5 – 15  มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
http://regservice.buu ac.th 19 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 25 มีนาคม 2556
ประกาศผลขั้นสุดท้าย http://regservice.buu ac.th 2 เมษายน 2556
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
5 เมษายน 2556
ด้วยตนเอง

 

ที่มา : regservice.buu.ac.th