ทุนโครงการ สควค. Archive

ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. ประกาศผลทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 ระยะที่ 3 โดยประกาศผลในวันนี้ คือวันจันทร์ที่