คลังเก็บป้ายกำกับ: คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556 สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556
โดย สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเป็นมา
เทศกาลแสดงผลงานศิลปะการแสดง First Draft “เริ่มร่าง…..ขึ้นรูป” นี้
เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า ศิลปินผู้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและคุณภาพ
จะต้องมีช่องทางในการนำเสนอผลงานสู่สายตาของสาธารณชน
เพื่อให้ศิลปินสามารถขัดเกลาพัฒนาผลงานของตนเองจากการรับฟัง คำวิจารณ์ติชม
ทั้งจากศิลปินอาชีพในแขนงต่างๆ และจากประชาชนทั่วไป
ดังนั้น สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
จึงได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น
จากหลากหลายวิชาที่เปิดสอนมาจัดแสดงผลงาน โดยผลงานที่ได้รับเลือกนี้
เป็นผลงานที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการพัฒนาจนสามารถนำมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้
ภายใต้การให้คำแนะนำทั้งจากอาจารย์และศิลปินอาชีพ
การจัดเทศกาลเทศกาลศิลปะการแสดงในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และยังก่อให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้
และการพัฒนาผลงานทางศิลปะการแสดงร่วมกันระหว่าง นักศึกษา ศิลปินอาชีพ
และประชาชนทั่วไป จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันอย่างเสรี ทั้งนี้
เพื่อให้ศิลปินสามารถพัฒนาผลงานการแสดงให้มี คุณภาพและเกิดคุณค่าต่อสังคม
เวลาและสถานที่ในจัดแสดง
จัดการแสดงที่หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์(ทองหล่อ)
ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 เวลา 14:00 น. (การแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง)
ชมฟรี ! ติดต่อสำรองบัตรได้ที่ 0860059778, 0806147868
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รายชื่อผลงานจากนักศึกษาจากรายวิชาต่างๆที่จะได้พบใน ”1st Draft” เริ่มร่าง ขึ้นรูป
จากวิชา นาฏศิลป์ไทย
- ระบำมยุระ
จากวิชา Singing in Drama
- All That Jazz
- Where is Love
- All I Ask of You
- Any Dream Will Do
จากวิชา Devising Theater
- ปิ่นโต
- ของขวัญ
- See You Again
จากวิชา Western Dance III
- Solo Dance in Compositions of Camille Saint-Saëns
จากวิชา Western Dance II
- Dear Lover
จากผลงานสารนิพนธ์
- ให้…เท่ากับ?
ตัวอย่างการแสดง ..