คณะศิลปกรรมศาสตร์ Archive

เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556 สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556 โดย สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความเป็นมา เทศกาลแสดงผลงานศิลปะการแสดง First Draft “เริ่มร่าง…..ขึ้นรูป” นี้ เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า ศิลปินผู้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและคุณภาพ จะต้องมีช่องทางในการนำเสนอผลงานสู่สายตาของสาธารณชน เพื่อให้ศิลปินสามารถขัดเกลาพัฒนาผลงานของตนเองจากการรับฟัง คำวิจารณ์ติชม ทั้งจากศิลปินอาชีพในแขนงต่างๆ และจากประชาชนทั่วไป ดังนั้น สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย