การจัดการการท่องเที่ยว Archive

รับตรง การจัดการการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 2557

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา)เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 2557 เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2556