คลังเก็บหมวดหมู่: รับตรง

3686

การรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้

สวัสดีค่ะ มีการรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้นะคะ

 3686

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  
โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
โครงการ (Educational Copperation Program)

ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี>
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เท่านั้น!![อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]
ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น!![อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]
ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (Educational Copperation Program)
ณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เท่านั้น!![อ่านประกาศ]   [ดำเนินการสมัคร]
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีสอบคัดเลือก) “โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)” 
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557[อ่านประกาศรับสมัคร]     [ดำเนินการสมัคร]
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คลิ๊กเพื่อดำเนินการสมัคร
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]
ราชภัฏธนบุรี

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57

ราชภัฏธนบุรี

แจ้งข่าวสำหรับ น้องๆนักศึกษา ที่ต้องการเรียนที่ราชภัฏธนบุรี นะครับ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณนี้

ก็สามารถลองโทรไปสอบถาม ได้นะครับ รายละเอียดมีตามด้านล่างนี้เลยครับ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก)

กำหนดการรับสมัคร

• รับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
• สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก)

กำหนดการรับสมัคร

 

• รับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
• สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร download
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ download

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012-6013 หรือยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการชั้น 2 โทรศัพท์ 02-3252010
สมัครผ่านเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียน 500 บาท

หลักฐานการสมัครเรียน

 

  • รูปถ่าย ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012-6013

 

banner_02

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
สาขาที่เปิดสอน
(หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art
-หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
-หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th

http://www.sisa.ssru.ac.th/

http://www.twitter.com/SisaSsru

รับสมัคร รับตรงรอบ 2 วันที่ 24 มกราคม – 19 มีนาคม 2557
เบอร์ติดต่อ0897938942

logo kku

รับตรง “โครงการช้างเผือก” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00  ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป

จำนวนที่รับเข้า ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน 

***กำหนดการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://arch.kku.ac.th   
ระหว่างวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ถึงวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.2557  

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริการการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-362046,  081-5745933  โทรสาร.  043-362047
อีเมล  Pchatrudee@kku.ac.th.

pedu

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกผู้สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ 1016 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 (ไม่รับสมัครทางออนไลน์ หากดำเนินการถือเป็นโมฆะ)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 10 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวนรับ 100 คน
2. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 70 คน
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวนรับ 110 คน
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนรับ 80คน
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวนรับ 130คน
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวนรับ 50 คน
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวนรับ 90 คน
8. สาขาวิชาดนตรีศึกษาจำนวนรับ 120 คน
9. สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาจำนวนรับ 65 คน
10. สาขาวิชาพละศึกษา จำนวนรับ 80 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร 02-473-7000 ต่อ 5000 , 5001 โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 5000
http://edu.bsru.ac.th/edu/Index2.php

wpid-gnm_pic489

ราชภัฏยันเดินหน้ารับตรง

วันนี้(30ต.ค.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆเลื่อนเวลารับตรงมาไว้ช่วงหลังจากเด็กเรียนจบแล้ว และให้ใช้ข้อสอบกลาง เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องวิ่งรอกสอบและรับภาระค่าใช้จ่ายสูงนั้น กลุ่มมรภ.เห็นด้วยกับหลักการของ รมว.ศึกษาธิการ แต่ตนอยากย้ำว่าวัตถุประสงค์การรับนักศึกษาของมรภ.จะเน้นรับเด็กในพื้นที่มากที่สุด โดยมีสัดส่วนการรับตรงสำหรับเด็กในพื้นที่กับรับเด็กทั่วประเทศในสัดส่วน70-75 % ต่อ30- 25% โดยมี มรภ.เพียงไม่กี่แห่งที่จะมีเด็กจากทั่วประเทศแห่มาเรียน ดังนั้นการรับตรงของกลุ่มมรภ.ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำให้เกิดปัญหานักเรียนต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่งแต่อย่างใด ผศ.ดร.นิวัต กล่าวต่อไปว่า มรภ.ส่วนใหญ่จะรับเด็กก่อนจบภาคเรียนที่ 2 และการที่จะให้ใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกคงเป็นเรื่องยาก เพราะขณะนี้ มรภ.ไม่ได้เปิดรับเด็กในสายครูอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา แต่จะรับหลากหลายสาขา และหลายคณะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องจัดสอบเอง เพื่อจะได้เด็กที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ” สำหรับแนวคิดการให้เลื่อนรับตรงไปไว้หลังจากที่เรียนจบ เราก็เห็นว่าดี เพราะเด็กจะได้เรียนจนจบหลักสูตร แต่ก็อาจทำให้เด็กไม่มั่นใจว่าจะมีที่เรียนต่อหรือไม่ และรู้สึกเคว้าคว้าง เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังรับเด็กก่อนจบหลักสูตรม.ปลาย และเพื่อนๆ บางคนอาจจะมีที่เรียนไปแล้วด้วย อย่างไรก็ตามในการประชุม ทปอ.มรภ.วันที่ 28 พ.ย.นี้ ที่ มรภ.เชียงราย ผมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือและรับฟังความเห็นจากอธิการบดีม.ราชภัฎว่าคิดเห็นอย่างไร” ผศ.ดร.นิวัต กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราชภัฏยันเดินหน้ารับตรงwpid-gnm_pic489