รับตรงโค้งสุดท้าย มหาลัยวลัยลักษณ์ 2556


ม.วลัยลักษณ์ รับตรงรอบสุดท้าย ผ่านระบบออนไลน์ถึง 8 พ.ค.’56
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2555  ถึง วันที่  8 พฤษภาคม  2556   โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.  จำนวนรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2556
จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร   ดังนี้

สำนักวิชา/หลักสูตร จำนวนรับ GPAX 4- 6 ภาคเรียน เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์
1.  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 30 2.75 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
รวม 30
สำนักวิชา/หลักสูตร จำนวนรับ GPAX 4- 6 ภาคเรียน เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์
2.  สำนักวิชาศิลปศาสตร์   (เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนGAT ประกอบการพิจารณา)
 ภาษาอังกฤษ 40 2.50 - -
 ภาษาจีน 70 2.00 - -
 อาเซียนศึกษา 50 2.00 - -
 รัฐศาสตร์ 50 2.50 - -
 ไทยศึกษาบูรณาการ 40 2.00 - -
รวม 250
3.  สำนักวิชาการจัดการ
 บัญชี 80 3.00 - ³10หน่วยกิต
 บริหารธุรกิจ 160 2.50 - ³8หน่วยกิต
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 2.50 - -
 เศรษฐศาสตร์ 70 2.75 - ³10หน่วยกิต
รวม 380
4.  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 นิเทศศาสตร์ 80 2.00 - -
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 2.50 ³15 หน่วยกิต    หรือ     ³8 หน่วยกิต
 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 2.00 - -
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 2.00 - -
 วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 2.75 ³15 หน่วยกิต    หรือ    ³8 หน่วยกิต
รวม 290

 

สำนักวิชา/หลักสูตร จำนวนรับ GPAX 4- 6 ภาคเรียน เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์
5.  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 30 2.25 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
  เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 25 2.25 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
  เกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 2.25 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 60 2.50 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 20 2.50 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
รวม 165
6.  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 วิศวกรรมโยธา 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 2.40 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
รวม 210
7.  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้คะแนนGAT,PAT1, PAT2 ประกอบการพิจารณา)
 เทคนิคการแพทย์ 45 3.00 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 อนามัยสิ่งแวดล้อม 45 3.00 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 3.00 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
 กายภาพบำบัด 45 3.25 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
รวม 180

 


สำนักวิชา/หลักสูตร
จำนวนรับ GPAX 4- 6 ภาคเรียน เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์
8.  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์ 30 3.00 ³15 หน่วยกิต ³8หน่วยกิต
รวม 30
9.  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (ใช้คะแนนGAT และ PAT4ประกอบการพิจารณา)
  สถาปัตยกรรม 30 2.50 ³15 หน่วยกิต    หรือ     ³8 หน่วยกิต
  การออกแบบอุตสาหกรรม 30 2.50 - -
รวม 60
รวมทั้งสิ้น 1595

หมายเหตุ    1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวน
หน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
2.  สำหรับผู้สมัครหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) จะมีผลการเรียน (GPAX)
ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.  หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม  จะจัดสอบสัมภาษณ์
พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบ
อุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์
5.  ผู้สมัครของบางสำนักวิชา/หลักสูตร จะต้องใช้คะแนนGAT/PATประกอบการพิจารณาการสมัครและสอบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย
5.1  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ใช้เฉพาะคะแนน GAT
(ความถนัดทั่วไป)
5.2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร  ใช้ GAT 20%
PAT1 20% และ PAT2 60% (ฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา วิชาละ 20%)
5.3  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกหลักสูตร ใช้คะแนน GAT
และ PAT4


3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1.1  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2  ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
3.1.3  ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
3.1.4  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

4. การรับสมัคร

รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้ง       กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้  ตั้งแต่วันที่        1 สิงหาคม   2555  ถึงวันที่  8 พฤษภาคม  2556

ที่มา ประชาสัมพั​นธ์ วลัยลักษณ์ (prwalailak@gmail.com)

enn.co.th