สทศ.เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET 2555 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556


สวัสดีน้องๆเพื่อนๆชาว Stepzii.com ทุกคนวันนี้ สทศ.เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET 2555 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 กันแล้วคนไหนอยากได้ อยากดูอยากลองทำอีกครั้งสามารถยื่นคำร้องเข้าไปรับดูกระดาษคำตอบกันได้แล้วนะ ขั้นตอนมีตามข้างล่างเลยนะทำไม่ยาก

สทศ.เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ
O-NET ปีการศึกษา 2555 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556
ยื่นค าร้องได้ตั้งแต่วันที่3 ถึง 5 เมษายน 2556

ยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ

1. ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอดูกระดาษค าตอบจากเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th หรือขอรับแบบค าร้องได้ที่ สทศ. (แบบค าร้อง O-NET และ GAT/PAT จะแยกคนละชุด) และกรอกข้อมูลตามแบบคำร้องให้ครบถ้วน

2. ยื่นค าร้องพร้อมส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยตนเอง หรือผู้แทนได้ที่ จุดรับคำร้อง สำนักงาน สทศ. ชั้น 35 รายละเอียด ดังนี้

2.1 โต๊ะที่ 1 ยื่นค าร้องพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบคำร้องและหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกวิชาในระบบ

2.2 โต๊ะที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม (วิชาละ 20 บาท) และรับใบเสร็จรับเงิน

2.3 โต๊ะที่ 3 ยื่นใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับการนัดหมายดูกระดาษคำตอบตามวันและเวลาที่ สทศ. กำหนด

ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่แจ้งกำหนดการนัดหมายการดูกระดาษคำตอบ เป็นหลักฐานเพื่อแสดงในวันที่มารับบริการดูกระดาษค าตอบ

ค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ

ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน