มทร.อีสาน นครราชสีมา สมัครระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557


แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครในงาน Open House  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งผู้สมัครระบบโควตา 2557 ในงาน Open House เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทาง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครในงาน Open House  คลิกที่นี่
 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจาำกชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ
 ตรวจสอบสถิติการรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา

 

หลักฐานประกอบการสอบ
1.
สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย)
จำนวน  1   ฉบับ
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน  1   ฉบับ
3.
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
วิธีการสมัคร (วันที่ 16  กันยายน  2556 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2556)
  1. สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมนูด้านบน  สมัครออนไลน์
  2. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการสมัครระบบโควตาและวิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
  3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และชัดเจน
  4. ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกข้อมูล หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการสมัครใหม่
  5. พิมพ์ใบสมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครทั่วประเทศ  (สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16  กันยายน  2556 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2556)
  6. เมื่อผู้สมัครชำระเงินสมัครสอบคัดเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระค่าสมัครสอบ พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง)
  7. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว จะขอคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น)
ปฎิทินการสอบคัดเลือก แก้ไข ณ วันี่ 19 กันยายน 2556 (แก้ไขวันสอบคัดเลือก)

กำหนดการ

สถานที่

วัน เดือน ปี

รับสมัครนักศึกษาโควตาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

16  กันยายน – 2556
26 พฤศจิกายน  2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและ / หรือสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

ติดประกาศ บอร์ดอาคาร 8  ชั้น 1
หรือทาง website www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

3  ธันวาคม 2556

สอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 
- คณะบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ระดับปริญญาตรี

สถานที่ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ

14  ธันวาคม 2556

สอบคัดเลือก กลุ่มที่ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี

สถานที่ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ

15  ธันวาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา
สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เครือข่ายสถานศึกษา)

ติดประกาศ บอร์ดอาคาร 8  ชั้น 1
www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

23  ธันวาคม 2556

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่    (เหมาจ่าย)

ทางอินเทอร์เน็ต
www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

25 ธันวาคม 2556
ถึง
15  มกราคม 2257

การลงทะเบียนเรียน

ทางอินเทอร์เน็ต
www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน

รายงานตัว
- ตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก
- ส่งเอกสารหลักฐาน

อาคาร 35
(อาคารเรียนรวมหลังใหม่)

ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน