รับตรง พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2557


รับตรง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร

วันที่ ๒ กันยายน – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หลักสูตรเปิดรับสมัครพร้อมจำนวนคน

รับตรง พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/regisnews/1_57entrancenew.pdf

ใบสมัครสอบตรง

http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/regisnews/1_57appliregis.pdf

สมัครโดนผ่านระบบออนไลน์

http://161.246.67.22/sj/