รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ม.เชียงใหม่ 2557


รับตรง สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ

- บิดามารดาของผู้สมัครมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดใจเขตภาคเหนือ อบจ อมต เทศบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

- อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์

- เป็นนักเรียน ม.6 สายวิทย์ มีผลการเรียนไม่ตำกว่า 3.0

เปิดรับสมัคร

2 ก.ย. – 27 ธ.ค. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ

ข้อตกลงความร่วมมือ (edit 27-08-56)

ใบสมัครโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ

ประกาศรับสมัครโครงการ NOC 57.pdf

สุดท้ายอยากให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนนะ ขอให้ตั้งใจเพื่อตัวน้องๆลงคนเองและน้องจะสำเร็จในเป้าหมายของตนเองแน่นอน เพียงสละเวลาเล็กๆช่วงเดียวเท่านั้น เพื่อมาทบทวนหนังสือและตั้งใจในการ สอบตรง ของน้องๆ