มาแล้ว รับตรง ศิลปะการแสดง เอกการละคร รุ่นแรก ม.ขอนแก่น 2557


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (Bachelor Degree in Fine arts – Performing Arts) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการละคร (Drama) เป็นรุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2557ด้วยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปกรรมศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นิเทศศิลป์ และนาฏยศิลป์ ทั้งพื้นเมือง ไทย และตะวันตก หลักสูตรศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดรับนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยและพื้นเมืองแล้ว 2 รุ่น และ ปี 2557 นี้ หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์เป็นรุ่นที่ 3 และ แขนงการละคร รุ่นแรก ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุดเด่นของแขนงวิชาการละครของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อสังคม และค้นหาความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตนทางด้านการแสดง นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆทางการแสดง เช่น การแสดง (Acting), การกำกับการแสดง (Directing), ละครชุมชน (Community Theatre), ละครแนวทดลอง (Experimental Theatre), ปฏิบัติการการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performance Practice) รวมไปถึงวิชาใหม่ อาทิ อัตลักษณ์อีสานในการแสดง (I – San Identity in Performance Practice) และอื่นๆอีกมากมายที่นักศึกษาจะได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน และบุคลากรสำคัญในวงการศิลปะการละครของเมืองไทย นักศึกษายังสามารถเลือกพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับชั้นปี 3 ได้ถึง 3 แนวทาง ได้แก่ กลุ่มการแสดง, กลุ่มการกำกับการแสดง และ กลุ่มละครเพื่อการพัฒนา อีกด้วย

นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านศิลปะการแสดง (แขนงวิชาการละคร) สามารถ ดาวโหลดข้อมูลเบื้องต้นได้ที่นี่

Download Information Pack: PDF FILE

นักเรียนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดในการสมัครสอบจาก

http://reg2.kku.ac.th

ระเบียบการ มข. ปี 2557 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://fa.kku.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านหลักสูตร หรือ การสอบปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง ได้ที่

http://fa.kku.ac.th เร็วๆนี้

หรือ fa.pakku@gmail.com

Perforning Arts_2