กำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีในป การศึกษา 2557 มี 5 ระบบ ได้แก่

1. ระบบมหิดลรับตรง ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบ 7 วิชาสามัญ

ให้สมัครและสอบกับ สทศ. รับสมัคร 1 – 26 พ.ย. 56

2. ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ดําเนินการรับสมัคร จัดสอบขอเขียนและอื่นๆ

โดยมหาวิทยาลัย รับสมัคร 2 – 30 ก.ย. 56

3. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร*แห่งประเทศไทย (กสพท) ดําเนินรับสมัครและจัดสอบขอเขียนวิชาเฉพาะในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยตองสมัครและสอบ 7 วิชาสามัญกับ สทศ.

4. ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งใชผลคะแนน ONET GAT PAT ที่จัดสอบโดย สทศ.

5. ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยคณะ/วิทยาลัย

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/news_35.pdf

กำหนดการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)

http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/news_34.pdf