มาแล้ว รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร

15 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556 จำนวน 115 คน

ระเบียบการ

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557

หน้าเว็บไซต์หลัก

http://e-admission.buu.ac.th/index.php/MzF8fC9tYWlu