ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ โครงการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 2557


การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร

18- 26 กรกฎาคม 2556

คณุสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ขณะทำการสมัคร

- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

ระเบียบการ

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com