กำหนดการสอบ O-NET GAT/PAT ปีการศึกษา 2556


กำหนดการสอบ O-NET GAT/PAT ออกแล้วจ้า  น้องก็เตรียมจัดตารางชีวิต ตารางอ่านหนังสือนะครับ ขอให้น้องๆชาว Stepzii.com ขยันๆกันด้วยนะ


O-NET ป.6 สอบ 1 กุมภาพันธ์ 2557

O-NET ม.3 สอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557

O-NET ม.6 สอบ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557

O-NET ปีการศึกษา 2556

 

กำหนดการจัดการทดสอบ

GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา

ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา

ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

สุดท้ายมาดูกันแบบเป็นตารางสรุป

ดือน วันที่ กิจกรรม  UniGang.com
สิงหาคม สอบตรง รับตรงพิเศษ จุฬาลงกรณ์
กันยายน 10-11 สอบตรง เรียนดี บางมด
22-23 สอบตรง มศว
สอบตรง แพทย์ ทันตะ ขอนแก่น
สอบตรง แม่ฟ้าหลวง โควตาภาคเหนือ
ตุลาคม 19-21 สอบตรง จุฬา-ชนบท
สอบตรง เภสัช ศิลปากร รอบที่ 1
สอบตรง แม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ
สอบตรง แพทย์ บูรพา ( ภาคตะวันออก)
พฤศจิกายน สอบตรง เภสัช ขอนแก่น
สอบตรง  ม.ขอนแก่น
สอบตรง โควตาเพื่อชาวชนบท มหิดล
ธันวาคม 7-10 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
21-22 สอบตรง สงขลานครินทร์
สอบตรง สวนดุสิต
มกราคม 4-5 สอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
สอบตรง ม.เชียงใหม่
สอบตรง สวนสุนันทา รอบแรก
กุมภาพันธ์ 2 สอบ วิชาเฉพาะแพทย์
15-16 สอบ O-NET
มีนาคม 8-11 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
สอบตรง เภสัช ศิลปากร และบูรพา
สอบตรง  พระนครเหนือ
สอบตรง ร่วม เทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง
สอบตรง สัตวแพทย์ ขอนแก่น

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com