รับตรง-สงขลานครินทร์

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2557

ปฏิทินดำเนินงำนกำรคัดเลือกรับตรง 57 นักเรียนใน 14 จังหวัดภำคใต้ เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง ประจำปีกำรศึกษำ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ครั้งที่่1 วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

ตารางวัน

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2557

ปฎิทินรับตรง 57

 

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com

3 คิดบน “ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2557

ปิดการแสดงความเห็น