เปิดระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ประถม-มัธยม ชิงทุนสสค.


ระเบียบการ แข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 เรียนรู้สู่อาเซียนทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน(สสค.)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่

http://www.romchatra.com

www.QLF.o.th และ http://www.samsenwit.ac.th

สอบถามข้อมูลได้ที่

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-279-2429,02-279-1992,02-279-7124 ต่อ138 (คุณวาสนา เลิศขามป้อม คุณสลิลทิพย์ อุสมา)

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. สมัครทางE-mail ได้ที่ vijakarnss@hotmail.com

2. สมัครทางโทรสารหมายเลข 02-278-2997

3. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ) เลขที่132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1. การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน

3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบคัดเลือกเพชร(รอบที่1) ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถเรื่องอาเซียน โดยคณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ของแต่ละระดับจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ(รอบที่3)ต่อไป ลำดับรองลงมา 11-50 ได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ทุนการศึกษา 500 บาท

3.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ในแต่ละระดับชั้นต้องแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาเซียน โดยการทำแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับทุนการศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และที่เหลือรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.แข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่สมัครแข่งขันคือ เป็นนักเรียน ที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

2.ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถเสนอชื่อได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความรู้ความสามารถอาเซียนยอดมงกุฎ

1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน

2. ประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียน โครงสร้างของประชาคมอาเซียน และความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประชาคมโลก

3. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียนต่อไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

วัน เวลาและสถานที่แข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.

รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.

รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1.โรงแรมแกรน ทาวเวอร์อิน โทรศัพท์ 02-681-6688 (ราคา 1,453-1,631 บาท)

2.โรงแรมกานต์มณี พาเลซ โทรศัพท์ 02-618-6977 (ราคา 1,230-4,220 บาท)

3.โรงแรมมิโด โทรศัพท์ 02-279-4560-66 (ราคา 1,400-3,600 บาท)

4.โรงแรมอลิซาเบธ โทรศัพท์ 02-271-4151,02-271-4188-9 (ราคา 1,200-3500 บาท)

5.โรงแรมเสนาเพลส โทรศัพท์ 02-271-4410,02-271-4424-8 (ราคา 920-1,840 บาท)

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน ดาวน์โหลด

ใบสมัครการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 ดาวน์โหลด

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

eduzones.com