รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2556


รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2556 มาแล้วตอนนี้ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของการสอบคัดเลือกได้แล้ววัน 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 พฤษภาคม 2556 โอกาสมารอคอยคุณแล้ว

คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. มีผลการสอบวัดความรู้ของส านักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.00

4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นโรคร้ายแรง

5. ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

6. น้ าหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 พฤษภาคม 2556

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. สมัครผ่านทางทีมงานอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th ส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือผ่าน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ระเบียบการ

http://bkkthon.ac.th/


Latest Comments
 1. นภาพร แสนยากุล

  เปิดรับสรัมครนักศึกษาเมื่อไร

 2. Sarinee Sirirode

  ปี 2557 เปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ.

 3. Stepzii Edu life

  ตอนนี้ทางเราก็กำลังติดตามเหมือนกันนะ น่าจะเดือนหน้าและจ๊ะ

 4. Stepzii Edu life

  น่าจะเป็นเดือนหน้านะจ๊ะ