รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556(ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 15 – 30 พ.ค. 2556

ระเบียบการ

https://docs.google.com/

หน้าเว็บไซต์หลัก

http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2556

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com