ทุนการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ ตลอด 6 ภาคการศึกษา
รับสมัครด้วยตนเอ 10-12 พฤษภาคม 2556 ที่ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

ระเบียบการ

http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20130501145745.pdf